Instruktion för studentskyddsombud

1.

Studentskyddsombudets uppgift är att:

  • som företrädare för studenterna - påverka arbetsförhållandena i syfte att bidra till en god arbetsmiljö
  • delta i skyddsrond
  • beakta förändringar som berör studenterna och därvid bedöma hur förändringarna påverkar studenternas arbetsmiljö
  • hålla sig underrättad om den arbetsmiljölagstiftning som berör området.

2.

Studentskyddsombudet har rätt att:

  • begära skyddsrond inom undervisningslokal, bibliotek och uppehållsrum
  • påkalla behandling av arbetsmiljöärende i institutionsstyrelse, områdesstyrelse eller arbetsmiljökommitté
  • om visst arbete innebär omedelbar eller allvarlig fara för students liv och hälsa och rättelse ej genast kan uppnås genom hänvändelse till den som har arbetsgivaransvaret (prefekt/motsv) - har studentskyddsombudet rätt att föra frågan vidare till berört skyddsombud för bedömning om arbetet skall avbrytas i avvaktan på ställningstagande av yrkesinspektionen delta i beredande organ avseende arbetsmiljöfrågor där sådana inrättas.

4.

Skyddsombud har för fullgörande av sin verksamhet rätt att i erforderlig omfattning befrias från sina ordinarie arbetsuppgifter (enligt AML 6 kap 5 §).


Tillbaka

Innehållsansvarig: Maria Nilsson
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Byggnad, IT och Service

Uppdaterad: 2012-10-02

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20