HMS- och skyddskommittéer

Samverkan i arbetsmiljö, miljö och säkerhetsfrågor sker i HMS- eller skyddskommittéer.

Skyddskommittén för Lunds universitet

Den gemensamma skyddskommittén för verksamheten enligt arbetsmiljölagen och lokalt arbetsmiljöavtal. Skyddskommittén samordnas via personalenheten.

Mer om Skyddskommittén - PA Online

HMS-kommittéer på fakultets/husnivå

HMS står för hälsa, miljö och säkerhet. Varje fakultet ansvarar för att forum för samverkan upprättas. HMS-kommittéer/arbetmiljökommittéer finns normalt inrättade på fakultets- eller husnivå. Sammansättning och arbetsinstruktioner upprättas för varje kommitté.

En HMS-kommitté samordnar och bevakar arbetsmiljö- miljö och säkerhetsfrågor inom sitt ansvarsområde. HMS-kommittén är rapporterar till och är beredande organ till hus-/ fakultetsstyrelsen.

Institutionen (prefekten) har ansvaret för att genomföra arbetsuppgifterna, besluta om resurstilldelning etc.

Arbetsuppgifter som HMS-kommittén bevakar och följer upp:

  • att institutionernas systematiska arbete för arbetsmiljö- miljö och säkerhet uppfyller lagstiftningen
  • handlingsplaner för arbetsmiljö- miljö och säkerhet
  • arbetsskador, tillbud och sjukfrånvaro
  • att riskbedömningar genomförs enligt behov och krav i lagstiftning
  • utbildnings- och informationsinsatser
  • upprättande av säkerhetsinstruktioner
  • planering, genomförande och uppföljning av skyddsronder
  • bevaka lagstiftning och behov av förändrade arbetsmetoder, organisation och utrustning
  • deltagande i ritningsgranskning inför ny- och ombyggnad

HMS-kommittén består av ledamöter utsedda av områdesstyrelsen och fackliga representanter utsedda av de fackliga organisationerna. Sammansättningen beslutas av områdesstyrelserna.


Tillbaka

Innehållsansvarig: Elisabeth Gierow
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Byggnad, IT och Service

Uppdaterad: 2012-10-02

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20